PRIMARIA CORBI ARGES

COMUNA CORBI JUDETUL ARGES

Atributii primar

Principalele atribuţii ale primarului pe baza legii 215/2001 republicată:
ART. 63
ART. 63 (1) Primarul îndeplineÅŸte următoarele categorii principale de atribuÅ£ii:
a) atribuÅ£ii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiÅ£iile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineÅŸte funcÅ£ia de ofiÅ£er de stare civilă ÅŸi de autoritate tutelară ÅŸi asigură funcÅ£ionarea serviciilor publice locale de profil, atribuÅ£ii privind organizarea ÅŸi desfăşurarea alegerilor, referendumului ÅŸi a recensământului. Primarul îndeplineÅŸte ÅŸi alte atribuÅ£ii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuÅ£iilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială ÅŸi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuÅ£iilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeÅŸte proiectul bugetului local ÅŸi contul de încheiere a exerciÅ£iului bugetar ÅŸi le supune spre aprobare consiliului local;
c) iniÅ£iază, în condiÅ£iile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi ÅŸi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât ÅŸi a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuÅ£iilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării ÅŸi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeÅŸte, sancÅ£ionează ÅŸi dispune suspendarea, modificarea ÅŸi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiÅ£iile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum ÅŸi pentru conducătorii instituÅ£iilor ÅŸi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile ÅŸi autorizaÅ£iile date în competenÅ£a sa prin lege ÅŸi alte acte normative;
h) asigură realizarea lucrărilor ÅŸi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecÅ£iei mediului ÅŸi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
(7) Numirea conducătorilor instituÅ£iilor ÅŸi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor ÅŸi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiÅ£iile legii. Numirea se face prin dispoziÅ£ia primarului, având anexat contractul de management.
ART. 64
ART. 64 (1) În exercitarea atribuÅ£iilor de autoritate tutelară ÅŸi de ofiÅ£er de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea ÅŸi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecÅ£ie civilă, precum ÅŸi a altor atribuÅ£ii stabilite prin lege, primarul acÅ£ionează ÅŸi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraÅŸul în care a fost ales.
(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiÅ£iile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ÅŸi ale celorlalte organe de specialitate ale administraÅ£iei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
ART. 65
ART. 65 AtribuÅ£iile de ofiÅ£er de stare civilă ÅŸi de autoritate tutelară pot fi delegate ÅŸi secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcÅ£ionari publici din aparatul de specialitate cu competenÅ£e în acest domeniu, potrivit legii.
ART. 66
ART. 66 (1) Primarii comunelor pot angaja, în limita numărului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii oraÅŸelor, municipiilor ÅŸi ai municipiilor reÅŸedinţă de judeÅ£ pot înfiinÅ£a, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:
a) maximum 3 persoane la oraÅŸe ÅŸi municipii;
b) maximum 5 persoane la municipii reşedinţă de judeţ.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este numit şi eliberat din funcţie de către primar.
(3) Personalul prevăzut la alin. (1) îÅŸi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiÅ£iile legii, pe durata mandatului primarului.
(4) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a primarului.

Look for emojis or emoticons in the online gallery and express yourself in a more fancy way.